Welkom bij lyanneart.com

Op deze pagina vind je onze privacy voorwaarden en algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van diensten en/of het bezoeken van onze website, lyanneart.com.

Privacy voorwaarden:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, zal LyanneArt je persoonsgegevens verwerken.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Thuis of werk adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lyanneart.com, dan verwijderen wij deze informatie. Alle website gegevens die bij ons binnenkomen zijn geanonimiseerd. Lees het onderdeel “Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken” voor verdere informatie over de gegevens die wij verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LyanneArt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor het opstellen van overeenkomsten en facturen
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– LyanneArt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de website bezoekers.
– LyanneArt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
LyanneArt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LyanneArt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast hebben wij een bewaarplicht van 7 jaar vanuit de overheid. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Digitaal contact tussen jou en LyanneArt zonder afname van een product of service:
Bewaard voor: 12 maanden
Gegevens: E-mailadres

Klanten die een product of service afnemen:
De persoonsgegevens die nodig zijn voor de communicatie en aflevering van het product of service.
Bewaard voor: 7 jaar administratie plicht
Gegevens: Naam, achternaam, e-mailadres, woon of werkadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer.

Toevoeging: De gegevens van website bezoekers zijn geanomiseerd en vallen om deze reden niet onder persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
LyanneArt deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LyanneArt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LyanneArt jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Categorie: Uitvoering van een overeenkomst
Doel: Bedrijven en personen die geïnformeerd moeten worden met de persoongegevens om de uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
Gegevens: Naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer

Categorie: Wettelijke verplichting:
Doel: Wanneer de Belastingdienst gegevens bij LyanneArt opvraagt.
Gegevens: Naam, achternaam, e-mailadres, woon of werkadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer

Categorie: Gerechtvaardigd belang:
Doel: Bij het ondernemen van juridische stappen en er geen mogelijkheid bestaat om de gegevens geanonimiseerd te delen.
Gegevens: Naam, achternaam, e-mailadres, woon of werkadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LyanneArt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen we toestemming voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:
Cookie: Polylang
Naam: pll_language
Functie: De taal voorkeur van terugkerende bezoekers onthouden
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: PHP applicatie
Naam: PHPSESSID
Functie: Bewaart en identificeert de unieke sessie-ID van een gebruiker om gebruikerssessies op de website te beheren. De cookie wordt verwijderd wanneer alle browservensters gesloten worden.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga_*
Functie: Voor het opslaan en tellen van paginaweergaven
Bewaartermijn: 1 jaar, 1 maand en 4 dagen
Cookie: _ga

Naam: Google Analytics
Functie: Bezoekers-, sessie- en campagnegegevens berekenen en het sitegebruik bijhouden voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en wijst een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
Bewaartermijn: 1 jaar, 1 maand en 4 dagen

Cookie: Cookie Notice
Naam: cookie-notice-accepted
Functie: De cookie onthoudt de geaccepteerde cookies voor toekomstige website bezoeken.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LyanneArt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lyanneart.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LyanneArt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar info@lyanneart.com.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezit LyanneArt de intellectuele-eigendomsrechten voor al het materiaal op lyanneart.com.

Het is niet toegestaan:
– Materiaal van lyanneart.com opnieuw te publiceren
– Materiaal van lyanneart.com te verkopen, verhuren of in sublicentie geven
– Materiaal te reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal

Algemene voorwaarden LyanneArt

Versie: 12 december 2023

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. LyanneArt, de eenmanszaak van Lyanne Keegstra, gevestigd te Damwâld, Haadwei 21, onder KvK-nummer 90473477.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten/producten van LyanneArt afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: LyanneArt en Klant.

1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan LyanneArt om een of meerdere diensten te verlenen en/of om producten te leveren.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of van opdracht).

1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen LyanneArt en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat LyanneArt en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zienvan de overeenkomst op afstand.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of LyanneArt in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.13. Shoot: een foto- en/of videoshoot.

1.14. Fysiek product: een tastbaar product, zoals een fotoalbum.

1.15. Spotten: het bekijken van het gefilmde materiaal en daar een selectie uit maken. Opmerking: “Gespot” betekent dus dat het gefilmde materiaal is bekeken en er een selectie is uit gemaakt.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. alle overeenkomsten tussen LyanneArt en Klant;
 2. de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod);
 3. eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal LyanneArt vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Dat betekent dat indien een opdracht verleend is met het oog op Lyanne Keegstra, zij de uitvoering van de opdracht niet zelf hoeft te verrichten.

2.7. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien een opdracht met oog op Lyanne Keegstra is verleend door Klant, en Lyanne Keegstra komt te overlijden, dat haar erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van Klant na haar overlijden te behartigen.

 

 1. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden LyanneArt niet.

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste tarief heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur LyanneArt nodig heeft om de dienst te verlenen, tenzij anders overeengekomen.

3.6. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen. LyanneArt factureert haar daadwerkelijk bestede uren.

3.7. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat LyanneArt begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden LyanneArt pas nadat deze schriftelijk door LyanneArt zijn bevestigd.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door LyanneArt bevestigd. In het bijzonder geldt in geval van overeenkomsten op afstand dat LyanneArt Consument een bevestiging van de overeenkomst verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Dit moet LyanneArt doen binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, of in ieder geval bij de levering van de producten, of voordat de dienst wordt uitgevoerd. Deze bevestiging bevat de in art. 6:230m lid 1 BW genoemde informatie, voor zover LyanneArt deze niet voor het sluiten van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. Daarnaast bevat de bevestiging, voor zover van toepassing, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en de verklaring van Consument overeenkomstig artikel 12.16.

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst alleen mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen als dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 1. Tarieven

5.1. Alle tarieven die LyanneArt hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot reiskosten, huur van apparatuur en vergoeding van maaltijden. Tarieven worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.

5.2. Alle tarieven die LyanneArt hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan LyanneArt te allen tijde wijzigen, tenzij de overeenkomst al gesloten is met Consument.

5.3. Uitzonderingen wanneer LyanneArt haar tarief wel tussentijds mag wijzigen als de overeenkomst al is gesloten met Consument, zijn:

 1. wanneer een bruiloft verzet wordt naar een andere datum;
 2. wanneer nieuwe wettelijke regelingen zorgen voor een tariefwijziging.

5.4. De situatie genoemd in vorig lid sub A ziet ook op dat het tarief gewijzigd mag worden voor (het maken van) fotoalbums, indien de overeenkomst ook inhoudt dat LyanneArt een fotoalbum maakt voor Klant.

5.5. Wanneer er sprake is van de uitzondering uit lid 3 sub A van dit artikel, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden indien de tariefwijziging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

5.6. LyanneArt maakt haar tariefwijziging bekend:

 1. in geval van lid 3 van dit artikel: zo spoedig mogelijk;
 2. in geval Zakelijke klant en LyanneArt een overeenkomst hebben: uiterlijk één maand van te voren.

5.7. Indien Klant de overeenkomst wil aanvullen of wijzigen, dan mag LyanneArt eventueel een meerprijs in rekening brengen.

 

 1. Spoed

6.1. Indien Klant spoed heeft bij een opdracht, dan mag LyanneArt een additionele 25% van haar regulier gehanteerde tarief in rekening brengen.

6.2. Er is sprake van spoed indien:

 1. Zakelijke klant een shoot wil binnen 24 uur na zijn verzoek,
  en/of de foto’s/video’s geleverd dienen te zijn binnen vier werkdagen.
 2. Consument binnen één week voor zijn bruiloft een bruiloftshoot boekt,
  en/of de foto’s/video’s opgeleverd wil hebben binnen zeven kalenderdagen.

6.3. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen de termijn genoemd in lid 2, ligt óók bij Klant. Van Klant wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk reageert op bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot, vragen die LyanneArt stelt, zodat LyanneArt kan voldoen aan de wens om de opdracht binnen de door Klant gewenste tijd te voltooien. 

6.4. Indien LyanneArt door toedoen/nalaten van Klant haar werkzaamheden niet kan afronden binnen de door Klant gewenste termijn, dan blijft Klant het spoedtarief verschuldigd.

6.5. Indien na aanvang van de uitvoering van de opdracht blijkt dat er geen sprake meer is van spoed voor Klant, dan blijft Klant het spoedtarief verschuldigd.

6.6. Klant heeft in geval van spoed geen recht op feedbackrondes. Indien Klant feedback heeft na oplevering van de foto’s/video’s, en Klant wil deze feedback verwerkt hebben, dan dient Klant hiervoor een meerprijs te betalen.

 

 1. Betaling

7.1. LyanneArt mag voorafgaand haar diensten factureren, zowel het totaal overeengekomen bedrag als een aanbetaling.

7.2. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na overleg.

7.3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Consument heeft ook de mogelijkheid achteraf te betalen in geval van de koop van fysieke producten.

7.4. De vergoeding die LyanneArt aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor LyanneArt, tenzij het verboden is om de kosten van gebruik door te rekenen naar Consument.

7.5. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen.

7.6. Indien Zakelijke klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt hij tweemaal door LyanneArt in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 7 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

7.7. Indien Consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt hij tweemaal door LyanneArt in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

7.8. Indien betaling door Klant uitblijft na de in de twee vorig leden genoemde betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd en dan mag LyanneArt de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

7.9. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan LyanneArt de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat LyanneArt pas foto’s of video’s levert nadat de betaling is voldaan.

7.10. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens LyanneArt onmiddellijk opeisbaar en mag LyanneArt haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

 

 1. Uitvoering van opdrachten

Algemeen

8.1. LyanneArt voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

8.2. LyanneArt voert een opdracht naar eigen inzicht uit. Dit houdt óók in dat LyanneArt foto’s/video’s maakt en bewerkt naar haar eigen inzicht. Klant dient bekend te zijn met de stijl van LyanneArt. Indien Klant aanvullende wensen heeft voor bewerkingen, dan kan dit in overleg tegen een meerprijs worden uitgevoerd.

8.3. Klant dient instructies op te volgen die LyanneArt geeft zodat zij de opdracht naar haar inzicht kan uitvoeren.

8.4. LyanneArt heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

Leveren van informatie/gegevens/bescheiden door Klant

8.5. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie, gegevens, en bescheiden waar LyanneArt om vraagt of waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan LyanneArt.

8.6. Stelt Klant de gevraagde informatie, gegevens, en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag LyanneArt haar werkzaamheden opschorten.

8.7. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

8.8. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Derden

8.9. LyanneArt mag haar werk uitbesteden aan derden.

8.10. LyanneArt is niet aansprakelijk voor wijzigingen, fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze door LyanneArt zijn geïntroduceerd. Uitzondering is wanneer de wijzigingen, fouten of gebreken toe te rekenen zijn aan LyanneArt.

8.11. LyanneArt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

 

 1. Fotografie / Videografie

Algemeen

9.1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gekozen haar-, make-up- en kledingstijl(en) tijdens shoots. Indien Klant na de shoot niet tevreden is over de gekozen stijl(en), dan hoeft LyanneArt de shoot niet opnieuw te doen en dan hoeft LyanneArt geen extra video – en/of fotobewerking(en) te doen om het gewenste resultaat van Klant te krijgen, tenzij anders is overlegd en er eventueel een meerprijs wordt voldaan.

9.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de shootlocatie en voor de kosten daarvan, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Indien Klant te laat komt op de shoot, dan:

 1. gaat deze tijd af van de shoottijd. Klant heeft dan geen recht op (gedeeltelijke) restitutie, of wanneer Klant nog niet betaald heeft, dan blijft Klant betalingsplichtig voor het geheel overeengekomen bedrag en de eventuele onkosten; of,
 2. dient Klant een meerprijs te betalen indien de shoot buiten de geplande tijden doorgaat, al dan niet gerekend in uurtarief.

Welke optie van toepassing is, is ter keuze van LyanneArt.

9.4. LyanneArt kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.

9.5. De levertermijnen die LyanneArt communiceert zijn geen fatale levertermijnen, maar levertermijnen bij benadering. Klant kan hier dus geen rechten aan ontlenen. Uitzondering is wanneer er wél schriftelijk en uitdrukkelijk een fatale levertermijn is afgesproken.

9.7. Klant is na levering van de foto’s zelf verantwoordelijk voor het bewaren ervan.

Bruiloften

9.8. Een reservering voor een bruiloftshoot staat pas vast nadat de aanbetaling is voldaan. Tot die tijd houdt LyanneArt de datum voor de bruiloftshoot niet vast voor Klant en is er geen garantie dat LyanneArt de bruiloftshoot zal uitvoeren.

9.9. Wanneer LyanneArt een bruiloft vastlegt (fotografie/videografie), dan dient Klant maaltijden voor LyanneArt te verzorgen, dan wel vergoeding te geven voor de kosten die LyanneArt heeft gemaakt voor maaltijden tijdens de afgesproken uren.

 

 1. Fotoproducten

Producten in opdracht

10.1. Een fotoproduct dat in opdracht wordt gemaakt, wordt naar eigen inzicht gemaakt.

10.2. Indien aangegeven, kan Klant het gewenste formaat en het gewenste materiaal doorgeven voor een fotoproduct dat in opdracht wordt gemaakt.

Conformiteit

10.3. Een product moet aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

10.4. Klant kan zich niet beroepen op dat een product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Rechten Klant bij non-conformiteit

10.5. In geval dat een product niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst, te weten:

 1. aflevering van het ontbrekende, tenzij aflevering onmogelijk is of dit niet van LyanneArt gevergd kan worden;
 2. herstel van het product, tenzij herstel onmogelijk is of dit niet van LyanneArt gevergd kan worden;
 3. vervanging van het product, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

Klant moet LyanneArt in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming geven.

10.6. Herstel of vervanging kan van LyanneArt niet gevergd worden indien de kosten daarvan niet in verhouding staan met de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die Klant toekomt. Daarbij wordt gelet op: de waarde van de producten indien deze aan de overeenkomst zouden beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Klant veroorzaakt.

10.7. Indien LyanneArt niet binnen een redelijke tijd nadat zij daartoe door Klant schriftelijk is aangemaand, aan haar verplichting tot herstel van het afgeleverde product heeft voldaan, dan mag Klant het herstel door een derde laten doen. De kosten daarvan zijn voor LyanneArt.

10.8. Klant stelt het product ter beschikking van LyanneArt voor herstel of vervanging. LyanneArt neemt het product op haar kosten terug. Klant hoeft niet te betalen voor normaal gebruik van het te vervangen product in de periode voor de vervanging.

10.9. De kosten voor nakoming van de overeenkomst zoals genoemd in lid 5 van dit artikel zijn voor LyanneArt.

10.10. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor LyanneArt onevenredige kosten met zich brengt.

10.11. In geval dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Klant, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Klant in de volgende gevallen:

 1. Herstel of vervanging is niet mogelijk;
 2. Herstel of vervanging kan niet van LyanneArt gevergd worden;
 3. LyanneArt komt de overeenkomst niet binnen redelijke tijd na.

10.12. Klant mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of de prijs laten verminderen indien:

 1. LyanneArt het herstel of de vervanging niet voltooid heeft;
 2. LyanneArt het herstel of de vervanging niet voltooid heeft als genoemd in artikel 10.8;
 3. LyanneArt heeft geweigerd het product binnen redelijke termijn en kosteloos aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 4. er een gebrek blijkt te zijn, ondanks de poging van LyanneArt om het product te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
 5. het gebrek zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
 6. LyanneArt heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij het product niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden;
 7. LyanneArt heeft geweigerd het product te leveren;
 8. Klant en LyanneArt zijn overeengekomen, of uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel is voor Klant en LyanneArt verzuimt het product vóór of op dat tijdstip te leveren.

10.13. Indien Klant de overeenkomst ontbindt of LyanneArt haar prijs dient te verminderen omdat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt LyanneArt Klant alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop LyanneArt in kennis is gesteld van de beslissing van Klant om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

10.14. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Externe drukker

10.15. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de externe drukker van toepassing.

Levering

10.16. Als plaats van levering van het fotoproduct geldt het adres dat Klant aan LyanneArt kenbaar heeft gemaakt.

10.17. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

 

 1. Feedbackronde

11.1. Wanneer de opdracht bestaat uit het maken van een video, dan vinden er, mits er feedbackrondes zijn overeengekomen, maximaal twee feedbackrondes plaats.

11.2. De eerste feedbackronde vindt plaats nadat een concept van de video is gestuurd naar Klant. De tweede feedbackronde vindt plaats nadat er aanpassingen gedaan zijn aan de hand van de feedback uit de eerste feedbackronde.

11.3. Zakelijke klant heeft 5 werkdagen de tijd om feedback te geven per feedbackronde. Consument heeft 5 kalenderdagen de tijd om feedback te geven per feedbackronde.

11.4. De feedback wordt verwerkt indien mogelijk en indien redelijk.

11.5. Onder niet-redelijke feedback wordt in ieder geval verstaan, maar dit is niet beperkt tot: video’s bewerken in een andere stijl dan die van LyanneArt, of feedback dat afwijkt van wat eerder is besproken.

11.6. Indien Klant niet-redelijke feedback verwerkt wil hebben en Partijen zijn overeengekomen dat deze feedback toch verwerkt zal worden, dan mag LyanneArt een meerprijs in rekening brengen voor het verwerken van deze feedback. Daarnaast behoudt LyanneArt het recht niet-redelijke feedback weigeren te verwerken.

11.7. Indien Klant een extra feedbackronde wenst, dan mag LyanneArt een meerprijs in rekening brengen.

11.8. Indien Klant niet reageert binnen de termijn tijdens de eerste feedbackronde, dan verstuurt LyanneArt een herinnering van dezelfde termijn genoemd in lid 3 van dit artikel.

11.9. Geeft Klant geen feedback na de herinnering, dan wordt het concept als definitieve versie beschouwd. Het recht op de betreffende feedbackronde is daarmee vervallen.

11.10. Klant is na levering van de definitieve versie het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

 

 1. Herroepingsrecht

Algemeen

12.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.

12.2. De bedenktijd gaat bij diensten in op de dag dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. De bedenktijd gaat bij fysieke producten in op de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien Consument meerdere producten heeft besteld in één bestelling, dan gaat de bedenktijd in wanneer Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

12.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan LyanneArt.

12.4. LyanneArt stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

12.5. LyanneArt vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van leveringskosten.

12.6. LyanneArt maakt voor betalingen bedoeld in artikel 12.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

12.7. LyanneArt is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 12.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door LyanneArt aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.

12.8. Consument zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

12.9. Consument dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

12.10. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LyanneArt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.11. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

12.12. Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

12.13. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan genoemd in vorig lid.

12.14. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product als Consument hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitzonderingen

12.15. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.

12.16. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van LyanneArt, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra LyanneArt zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

12.17. Het herroepingsrecht geldt niet voor fotoproducten mits deze op maat worden gemaakt, zoals bedoeld in artikel 6:230p sub f onder 1 BW.

 

 1. Verzetten van afspraken & shoots / no show

Definities

13.1. Onder afspraken worden in dit artikel verstaan (online) bijeenkomsten die benodigd zijn voor LyanneArt om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Onder dit artikel wordt onder deze definitie niet een shoot verstaan.

13.2. Onder slecht weer wordt in dit artikel verstaan: weersomstandigheden die de shoot zodanig kunnen beïnvloeden dat dit nadelig effect zal hebben op de verwachte resultaten, of wanneer er een code oranje wordt afgegeven door het KNMI voor de provincie waar de shoot zal plaatsvinden. Of er sprake is van slecht weer, is ter beoordeling van LyanneArt.

Verzetting door LyanneArt

13.3. LyanneArt mag een shoot verzetten in geval van ziekte, overmacht, slecht weer, of wanneer LyanneArt niet voldoende informatie heeft verkregen van Klant om de shoot voort te zetten.

13.4. Wanneer LyanneArt een shoot wil verzetten in geval van slecht weer, dan laat zij dit uiterlijk tussen 24 tot 12 uur van tevoren weten.

13.4. Wanneer LyanneArt een shoot verzet, dan dient Klant binnen 7 kalenderdagen een nieuwe datum te prikken.

13.5. LyanneArt mag een afspraak te allen tijde verzetten. In dit geval is zij Zakelijke klant geen schadevergoeding verschuldigd.

Verzetting door Klant

13.6. Klant mag twee keer een afspraak of shoot verzetten, en alleen in geval van overmacht.

13.7. Indien Zakelijke klant twee keer een shoot of afspraak heeft verzet, dan mag LyanneArt de overeenkomst opzeggen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.8. In geval een shoot wordt verzet door Klant, dan moet Klant de shoot verzetten binnen 7 kalenderdagen.

13.9. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan moet Klant zo spoedig mogelijk de afspraak verzetten naar een datum binnen 14 kalenderdagen na de originele afspraak.

No show

13.10. Indien Klant niet op een afspraak of shoot verschijnt (no show), dan heeft Klant geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. Heeft Klant het overeengekomen bedrag en eventuele onkosten nog niet betaald, dan blijft hij betalingsplichtig.

 

 1. Geheimhouding

14.1. LyanneArt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan LyanneArt bekend gemaakt is en/of op andere wijze door LyanneArt is verkregen.

14.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan LyanneArt. LyanneArt is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Overmacht

15.1. LyanneArt hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, ziekte, stakingen, protesten, onverwachte wegwerkzaamheden, niet-nakoming door derde betrokken partijen, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

15.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door LyanneArt op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

15.4. In geval van overmacht zoekt LyanneArt samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen. Indien mogelijk spant LyanneArt zich in om een vervanger te vinden indien zij de overeenkomst niet zelf kan nakomen.

15.5. In geval van overmacht is LyanneArt niet tot vergoeding van schade gehouden.

15.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag LyanneArt de schade die zij lijdt door de verzetting in rekening brengen.

15.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

15.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Tussentijdse beëindiging

Opzegging

16.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. Uitzondering is wanneer LyanneArt diensten verricht voor Zakelijke klant op maandelijkse basis, dan geldt er een opzegtermijn van één maand. Voorbeeld: Indien een partij 10 april opzegt, dan is de overeenkomst na 31 mei geëindigd.

Indien de opzeggende partij de hoedanigheid heeft van Consument, dan wordt artikel 12 in acht genomen.

16.2. Uitzondering op de opzegtermijn van één maand genoemd in vorig lid is indien zich een dringende reden voordoet die dit rechtvaardigt. Hiervan is in ieder geval sprake van indien de andere partij:

 1. failliet is verklaard;
 2. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 3. zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
 4. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet zal nakomen;
 5. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst voort te zetten;
 6. toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering;
 7. overlijdt.

16.3. LyanneArt behoudt, indien het herroepingsrecht niet (meer) van toepassing is, in geval van opzegging van een overeenkomst door Klant naast vergoeding van de reeds door LyanneArt ongemaakte onkosten, aanspraak op betaling van het volgende bij de volgende diensten:

 1. bruiloftfotografie en/of -videografie:
  de aanbetaling;
 2. fotografie en/of videografie voor Zakelijke klant bij opdracht zonder maandelijkse betaling:
  100% van het overeengekomen bedrag;
 3. fotografie en/of videografie voor Zakelijke klant bij opdracht met maandelijkse betaling:
  betaling t/m de opzegtermijn is verstreken. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is: betaling t/m het moment van opzegging. Indien er niet op de laatste dag van de maand wordt opgezegd, dan houdt dat in betaling van het overeengekomen maandbedrag naar rato het aantal dagen van de maand zijn verstreken, plus andere openstaande betalingen. Voorbeeld: Wordt er volgens lid 2 van dit artikel op 12 april opgezegd, dan heeft LyanneArt recht op betaling van 12/30e van het overeengekomen maandbedrag, plus op andere openstaande betalingen;
 4. fotoproducten:
  100% van het overeengekomen bedrag.

16.4. LyanneArt behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door haarzelf naast vergoeding van de reeds door LyanneArt gemaakte onkosten, aanspraak op het volgende percentage van het overeengekomen tarief voor de volgende diensten:

 1. bruiloftfotografie exclusief fotoalbum:
  – indien de bruiloft is gefotografeerd: 40%
  – indien de selectie van foto’s is gemaakt: 50%
  – indien de selectie van foto’s is bewerkt: 80%
 2. bruiloftfotografie inclusief fotoalbum:
  – indien de bruiloft is gefotografeerd: 40%
  – indien de selectie van foto’s is gemaakt: 50%
  – indien de selectie van foto’s is bewerkt: 60%
  – indien een conceptfotoalbum digitaal is gepresenteerd aan Klant: 80%
 3. bruiloftvideografie:
  – indien de bruiloft is gefilmd: 40%
  – indien de conceptversie van de video is geleverd: 60%
  – indien feedback is gegeven door Klant op de conceptversie: 70%
  – Indien de feedback (waar mogelijk en indien redelijk) is verwerkt: 80%
  – indien eventueel feedback is gegeven op de aanpassingen: 90%
 4. videografie voor Zakelijke klant exclusief feedbackrondes (opdracht zonder maandelijkse betaling):
  – indien de shoot heeft plaatsgevonden: 40%
  – indien het gefilmde materiaal is gespot: 70%
 5. videografie voor Zakelijke klant inclusief feedbackrondes (opdracht zonder maandelijkse betaling):
  – indien de shoot heeft plaatsgevonden: 40%
  – indien de conceptversie van de video is geleverd: 60%
  – indien feedback is gegeven door Klant op de conceptversie: 70%
  – Indien de feedback (waar mogelijk en indien redelijk) is verwerkt: 80%
  – indien eventueel feedback is gegeven op de aanpassingen: 90%
 6. fotografie voor Zakelijke klant (opdracht zonder maandelijkse betaling):
  – indien de shoot heeft plaatsgevonden: 40%
  – indien de selectie van foto’s is gemaakt: 50%
  – indien de selectie van foto’s is bewerkt: 80%
 7. fotografie en/of videografie voor Zakelijke klant (opdracht met maandelijkse betaling):
  betaling t/m de opzegtermijn is verstreken. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is: betaling t/m het moment van opzegging. Indien er niet op de laatste dag van de maand wordt opgezegd, dan houdt dat in betaling van het overeengekomen maandbedrag naar rato het aantal dagen van de maand zijn verstreken, plus andere openstaande betalingen. Voorbeeld: Wordt er volgens lid 2 van dit artikel op 12 april opgezegd, dan heeft LyanneArt recht op betaling van 12/30e van het overeengekomen maandbedrag, plus op andere openstaande betalingen;

Ontbinding

16.5. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

16.6. LyanneArt behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van Partijen op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling conform lid 4 van dit artikel.

16.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van artikel 16.5, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Artikel 19.4 wordt hierbij in acht genomen.

Schadevergoeding

16.8. LyanneArt hoeft geen schadevergoeding te betalen wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt.

 

 1. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

17.1. LyanneArt is alleen aansprakelijk voor schade die aan LyanneArt is toe te rekenen.

17.2. LyanneArt is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

17.3. LyanneArt is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor kleurafwijkingen van foto’s op niet-gekalibreerde beeldschermen.

17.4. LyanneArt is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor weersomstandigheden tijdens een fotoshoot.

17.5. LyanneArt is niet aansprakelijk voor drukfouten van de externe drukker.

17.6. Wanneer LyanneArt geen contact krijgt met de ceremoniemeester, dan is LyanneArt niet aansprakelijk als zij bepaalde momenten tijdens de bruiloft mist om te fotograferen/filmen die haar alleen kenbaar konden zijn door contact met de ceremoniemeester.

17.7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 1. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten

18.1. Artikel 17 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.

18.2. LyanneArt is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

18.3. Indien LyanneArt aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij tegenover Zakelijke klant slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van LyanneArt aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan LyanneArt toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

18.4. LyanneArt is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van LyanneArt. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

18.5. Zakelijke Klant vrijwaart LyanneArt ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door LyanneArt ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.

18.6. Indien LyanneArt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wanneer een (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag ontbreekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. LyanneArt behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

19.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LyanneArt de door LyanneArt gemaakte foto’s/video’s te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

19.3. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door LyanneArt gemaakte foto’s/video’s blijven bij LyanneArt en worden niet overgedragen aan Klant.

19.4. Concepten mogen nooit verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door Klant.

19.5. Door LyanneArt gemaakte foto’s/video’s mogen alleen voor de doelen gebruikt worden die vooraf samen zijn overeengekomen. Indien er geen doelen zijn overeengekomen, dan gelden de volgende regels voor de volgende soorten shoots:

 1. fotografie/videografie voor Zakelijke klant:
  de foto’s/video’s mogen alleen gebruikt worden voor social media. Zijn de foto’s/video’s gemaakt ten behoeve van promotie van evenement, dan mogen ze gebruikt worden ter promotie van het evenement.
 2. bruiloftfotografie en/of videografie:
  de foto’s/video’s mogen alleen voor persoonlijk gebruik openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden. Onder persoonlijk gebruik wordt verstaan dat Klant de foto’s/video’s op social media mag plaatsen in zijn hoedanigheid als Consument, dat Klant de foto’s mag delen met vrienden en familie, en dat Klant privé-kopieën mag maken (zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot privé-kopieën voor fotoalbums, thuisdecoratie, bidprentjes, cadeau’s voor familie en vrienden). Wat er nadrukkelijk niet onder persoonlijk gebruik valt is commercieel gebruik en de foto’s tonen bij tentoonstellingen.

19.6. Foto’s/video’s mogen niet aangepast/bewerkt of bijgesneden worden. Foto’s/video’s mogen wel bijgesneden worden door limitaties van social media of voor plaatsing in een nieuwsbrief/krant/tijdschrift, mits de bijsnede niet te veel afwijkt van het origineel.

19.7. Het is Klant niet toegestaan om enig intellectueel eigendomsrecht of licentie uit een met LyanneArt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer LyanneArt schriftelijk toestemming geeft. Dit houdt ook in dat foto’s/video’s niet doorgestuurd mogen worden naar leveranciers zonder toestemming.

19.8. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het Klant zonder voorafgaande toestemming van LyanneArt niet toegestaan door LyanneArt gemaakte foto’s/video’s/concepten te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:

 1. indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is;
 2. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 12 of 16;
 3. in geval van faillissement van Klant, tenzij de intellectuele                       eigendomsrechten volledig aan Klant zijn overgedragen.

19.9. LyanneArt dient vermeld te worden wanneer Klant de foto’s/video’s van LyanneArt openbaar maakt.

19.10. Bij inbreuk op het auteursrecht heeft LyanneArt recht op een vergoeding van het gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder dat zij het recht op enige schadevergoeding verliest.

19.11. LyanneArt behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Klant, om door haar gemaakte foto’s/video’s zelf te gebruiken voor haar online portfolio (zoals op social media en haar eigen website), haar offline portfolio, eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en andere manieren van zelfpromotie, zoals het openbaar maken en verveelvoudigen van drukwerk ter zelfpromotie. Uitzondering is wanneer Klant hier uitdrukkelijk van te voren bezwaar tegen maakt.

 

 1. Klachten

20.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LyanneArt.

20.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op prijsvermindering, herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

20.3. LyanneArt beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat LyanneArt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

20.4. Klant dient LyanneArt in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

20.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

20.6. Is Consument niet tevreden met het voorstel voor een oplossing met betrekking tot een online afgesloten overeenkomst tussen Partijen, dan kan Consument een klacht indienen via het ODR platform van de Europese Commissie.

 

 1. Overige bepalingen

21.1. Op de rechtsverhouding tussen LyanneArt en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

21.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3. LyanneArt is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. LyanneArt zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

21.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

21.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

21.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

 

Bijlage 1

 

Modelformulier voor herroeping

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan:
LyanneArt
Haadwei 21
9104BB Damwâld
info@lyanneart.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) LyanneArt hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)                                                    

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.